ดนตรีในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

วิธีการใช้ดนตรีในการช่วยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

วิธีการใช้ดนตรีในการช่วยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

    การนำกิจกรรมดนตรีมาประกอบการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับบทเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เด็กเรียนด้วยความสนุกไม่เบื่อหน่ายกับวิชาที่เรียน เพราะเป็นการได้รับความรู้จากบทเรียนผสมกับการเล่นไปแบบไม่รู้ตัวและจะส่งผลให้เด็กนั้นสามารถจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึนด้วย เพราะจะทำให้สมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับความจำเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเพลง ที่จะทำให้ร้องเพลงเก่งขึ้น!

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเพลง

ปัจจัยหลักการเกิดเสียงประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ  1.การหายใจ 2.การออกเสียง 3.การสะท้อน 4.การเปล่งเสียง  4.กระบวนการ ดังกล่าวสามารถแยกแยะได้ในการอธิบาย แต่ในภาคปฏิบัติแล้วต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาที่เกิดจากการร้องส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ผสานกันของการทำงานในกระบวนการดังกล่าว การควบคุมการหายใจ ออก นั้นเป็นหลักสำคัญของการขับร้อง การเปล่งเสียงคือการผลิตเสียงโดยการสั่นของเส้นเสียงที่ปรับโดยช่องสะท้อนเสียงและร่องสะท้อนเสียงซึ่งเกิดในกล่องเสียง เวลาที่เส้นเสียงถูกปิดเข้าหากันและมีแรงดันลมทำให้สั่น ให้การเกิดเสียงที่มีพลัง เส้นเสียงถูกปิดเข้าหากัน เกิดการเคลื่อนที่ภายในกล้ามเนื้ออริทินอย และดึงวงกระดูกอ่อนเข้าหากัน